Stichting Kamermuziek Zeeland
stimuleert de belangstelling voor klassieke muziek in kleine bezetting

ANBI

Schenkingen / ANBI

De Stichting Kamermuziek Zeeland is enkele jaren geleden al door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat u fiscaal voordelig periodiek een schenking kunt doen aan onze stichting. Periodieke giften geven u de mogelijkheid om het betaalde bedrag volledig af te trekken voor de  inkomstenbelasting. Er geldt dan geen drempel of maximum waardoor het belastingvoordeel van een periodieke gift bijna altijd groter is dan dat van een eenmalige schenking (donatie) en kan oplopen tot zelfs meer dan 52% van het betaalde bedrag.

Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften:

  • vastlegging in een onderhandse schenkingsovereenkomst
  • tenminste 1 x per jaar overmaken naar de  in de overeenkomst genoemde instelling
  • minimaal 5 jaar achtereen overmaken, eindigt door tijdsverloop of door voortijdig overlijden van de schenker

Indien u Stichting Kamermuziek Zeeland wilt steunen door middel van een periodieke gift heeft u een (extra) belastingvoordeel en geeft u onze stichting nog meer langdurig vertrouwen om prachtige concerten te presenteren. Schenkt u uw belastingvoordeel mee? Dan zorgen wij dat uw hogere donatie een passende muzikale bestemming krijgt.

Door onze registratie als culturele ANBI, mag uw donatie aan ons bij aftrek met 25% worden verhoogd; dit kunt u bij een periodieke donatie altijd benutten.

Schenken met een optimaal belastingvoordeel is eenvoudig te realiseren. Wij regelen dit graag voor u. Heeft u vragen over deze vorm van schenken of wilt u gelijk uw bestaande donatie omzetten in een periodieke donatie?

Neem dan contact op via: info@kamer-muziek.nl of bel met 0118-650892


PUBLICATIEPLICHT ANBI

In het kader van transparantie en verantwoording worden onderstaande gegevens openbaargemaakt.

Naam : Stichting Vrienden Kamermuziek Zeeland
RSIN : 009791449
Contactgegevens:
Postbus 321, 4330 AH Middelburg
Telefoonnummer : 0118-650892
E-mailadres info@kamer-muziek.nl

Doelstelling:
De Stichting stelt zich ten doel : het organiseren van kamermuziekevenementen in de provincie Zeeland.

Beleidsplan:
Om de doelstelling te verwezenlijken organiseert de Stichting jaarlijks een Muziekfestival te Middelburg en in de loop van het jaar een serie kamermuziekconcerten in zowel Middelburg als Goes. Als uitgangspunt bij het organiseren van deze concerten streven wij er naar om naast gerenommeerde ensembles ook jonge musici uit te nodigen die aan het begin van hun carrière staan.

Bij het schrijven van deze beleidsnotitie (2017) is er nog steeds sprake van bezuinigingen bij Provincie en Gemeenten. Dit doet zich vooral voelen in relatie tot de financiering van de activiteiten van de Stichting. Ook wij ontkomen niet aan het teruglopen van de structurele jaarlijkse subsidie inkomsten.

Het bestuur blijft actief om voortdurend het beleid aan te passen aan externe omstandigheden, maar voor de toekomst is de tot nu toe gebruikelijke concertprogrammering  de basis van het te voeren beleid.

BESTUURSSAMENSTELLING:

  • Jan van de Kreeke, voorzitter
  • Finy Consten, secretaris
  • Brenda du Long- Majoor
  • Elly Max-Hagen
  • Tonnie Hugens
  • Evelien de Vries


BELONINGSBELEID:
Bestuursleden ontvangen geen andere beloning voor hun bestuurstaken dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN IN 2016:
Op 18 maart was er een jubileumconcert ter gelegenheid  van het 25-jarig bestaan van de stichting in de Zeeuwse Concertzaal in Middelburg. Voor dit concert was het EnAccord Strijkkwartet uitgenodigd, omdat dit jonge en meerdere keren onderscheiden ensemble in het verleden regelmatig onze gast is geweest. 

Het Muziekfestival Middelburg vond plaats van 18-26 juni, artistiek leider was opnieuw cellist Ramon Jaffé. We maakten ook dit jaar gebruik van twee locaties, de Zeeuwse Concertzaal en de Doopsgezinde Kerk. Opnieuw werd een veelzijdige programmering samengesteld met werken van:  Fauré, Spohr, Haselmans,  Hindemith, Bach, Jaffé/Segal, Britten, Reinecke, Schumann, Haydn, Schubert, Mozart, Beethoven, Martinu, Glass en Shostakovich. De gerenommeerde musici uit o.a. Nederland, Letland, Rusland, Duitsland , Armenië en Italië zorgden voor veel luistergenot.

Het is tijdens het Muziekfestival Middelburg een traditie geworden de muziek ook de stad in te brengen tijdens gratis concertjes op bijzondere locaties, dit jaar in atelier van kunstenaar Piet Dieleman. Een mooi samenspel van kamermuziek en hedendaags beeldende kunst. Dit gebeurde op de eerste zaterdag van het festival, 18 juni.

De Stichting organiseerde In de tweede helft van het jaar een serie van drie concerten in Middelburg en Goes.

Op 25 september speelde in Marianne Boer en vriendinnen, op  28 oktober in Middelburg het Malibran Quartet en tot slot speelde op 27 november het duo Theodora Geraets en Ksenia Kouzmenko te Goes.

FINANCIËLE VERANTWOORDING :
De publicatie van de balans, staat van baten en lasten met toelichting van het boekjaar 2017.

Jaarstukken 2017
Financiële verantwoording over het boekjaar 2017
SKZ jaarstukken 2017 .pdf (506.08KB)
Jaarstukken 2017
Financiële verantwoording over het boekjaar 2017
SKZ jaarstukken 2017 .pdf (506.08KB)